колокольня ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Домашняя | Галерея | колокольня | 1853

колокольня  ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Agent FBI Richard DesLauriers, kt?ry zosta? oddelegowany do nadzorowania ?ledztwa, podkre?li? na konferencji prasowej w Bostonie, ?e poszukiwani s? uzbrojeni i wyj?tkowo niebezpieczni. Zaapelowa? do spo?ecze?stwa o pomoc oraz o nadsy?anie wszelkich informacji, kt?re mog?yby doprowadzi? do ich zatrzymania.

- Kto? zna te osoby jako przyjaci??, s?siad?w, wsp??pracownik?w lub cz?onk?w rodzin. Chocia? mo?e to by? trudne, nar?d liczy, ?e ci, kt?rzy posiadaj? informacje (o poszukiwanych) udost?pni? je nam. Interesuje nas ka?da informacja, niezale?nie od tego jak wydawa?aby si? nieistotna. Ka?dy element przybli?a nas do sprawiedliwo?ci - powiedzia? DesLauriers.

Na zdj?ciach wida? dw?ch m?odych m??czyzn ubranych w sportowe kurtki, z kt?rych jeden mia? ciemn? czapk? bejsbolow? a drugi - jasn?. Obaj mieli plecaki, kt?re prawdopodobnie zawiera?y szybkowary wype?nione materia?em wybuchowym. Podejrzani przechodz? w?r?d widz?w zgromadzonych na trasie maratonu i kieruj? si? w stron? mety.

Wed?ug DesLauriersa, drugi podejrzany prawdopodobnie pozostawi? plecak, kt?ry p??niej eksplodowa?. - Wydaje si?, ?e ze sob? wsp??pracowali - doda?.

Eksperci s? podzieleni je?li chodzi o sprawc?w zamachu. Cz??? z nich uwa?a, ?e mo?e sta? za nim Al-Kaida lub jedna ze zwi?zanych z ni? grup, podczas gdy inni nie wykluczaj?, ?e atak w Bostonie m?g? by? aktem terroryzmu wewn?trznego; niekt?rzy wskazuj? bowiem, ?e na 19 kwietnia przypada 20. rocznica masakry Waco w Teksasie, gdzie zgin??o ponad 80 os?b z sekty samozwa?czego "proroka" Davida Koresha.

Wed?ug agencji AP w poniedzia?kowych zamachach bombowych w Bostonie u?yto ?adunk?w wybuchowych, kt?re zosta?y umieszczone w 6-litrowych szybkowarach zapakowanych do czarnych work?w marynarskich. Obie bomby po?o?ono na ziemi, a zawiera?y one metalowe od?amki, gwo?dzie i kulki z ?o?ysk.

Prezydent USA Barack Obama uczci? dzi? pami?? ofiar. Pogr??onych w ?a?obie Bosto?czyk?w przekonywa?, ?e za rok Bosto?ski Maraton b?dzie jeszcze wi?kszy ni? tegoroczny.

Obama wraz z ma??onk? wzi?? udzia? w ekumenicznym nabo?e?stwie ?a?obnym, kt?re odby?o si? w miejskiej katedrze ?wi?tego Krzy?a w Bostonie ku czci ofiar poniedzia?kowych zamach?w.

- Ka?dy z nas zosta? dotkni?ty zamachem na wasze pi?kne miasto, ikon? Ameryki i jedno z najwspanialszych miast na ?wiecie - powiedzia? prezydent. - Czuj? si? cz??ci? Bostonu - doda?, przypominaj?c, ?e zar?wno on, jak i jego ?ona studiowali w Bostonie, mie?cie, kt?re s?ynie z otwarto?ci na imigrant?w, jak r?wnie? student?w, naukowc?w i ludzi sztuki.

Jak powiedzia? Obama, dzie? pi?kna dozna? wstrz?su, gdy poniedzia?kowe ?wi?to przerodzi?o si? w tragedi?. W eksplozjach dw?ch bomb tu? przy mecie maratonu zgin??y trzy osoby, a ponad 170 zosta?o rannych.

By ukoi? b?l bosto?czyk?w zgromadzonych w wype?nionej po brzegi katedrze, prezydent przekonywa? ich, ?e "podnios? si? i b?d? biec dalej i uko?cz? bieg". - Je?li (sprawcy zamach?w) starali si? nas zastraszy? i sterroryzowa?, to niech to b?dzie dla nich teraz jasne: wybrali z?e miasto. Nie tutaj, w Bostonie. Nie tutaj, w Bostonie - krzycza? Obama, zbieraj?c owacje zgromadzonych.

- O tej porze za rok, w trzeci poniedzia?ek kwietnia, ?wiat wr?ci do tego wspania?ego ameryka?skiego miasta, by biec jeszcze szybciej i krzycze? jeszcze g?o?niej podczas 118. Maratonu Bosto?skiego - zapewnia? prezydent. Bosto?ski Maraton, organizowany od 1897 r., jest najstarszym odbywaj?cym si? co roku maratonem na ?wiecie. W tegorocznej imprezie startowa?o oko?o 23 tys. marato?czyk?w z ca?ego ?wiata, a dopingowa?o ich 500 tys. widz?w.

Теги: колокольня, , ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,