? ? ? ? ? ? ?? ??

| | | 3811

  ? ? ? ? ? ? ?? ??

Za czas?w Kazimierza Wielkiego wczasie oktawy Bo?ego Cia?a zosta?a ukradziona zko?cio?a Wszystkich ?wi?tych monstrancja wraz zNaj?wi?tszym Sakramentem. Z?odzieje przekonali si? jednak, ?e nie jest ona z?ota jak s?dzili iporzucili j? namokrad?ach wpobli?u podkrakowskiej wsi Baw??. Potym zdarzeniu krakowski biskup Bodzanta zarz?dzi? mod?y przeb?agalne zawyrz?dzone ?wi?tokradztwo, agdy okaza?o si?, ?e nad mokrad?ami ukazuj? si? niezwyk?e ?wiat?a, uda? si? wraz zludem procesj? w tamto miejsce. Podczas ?piewania pobo?nych pie?ni ukaza?a si? wszystkim skradziona monstrancja zhosti?, kt?r? Bodzanta zpowrotem przeni?s? doko?cio?a Wszystkich ?wi?tych.

Gdy wie?? o tych wydarzeniach dotar?a do kr?la, ten ?lubowa?, ?e wmiejscu cudownego odnalezienia monstrancji ufunduje ko?ci?? ku czci Bo?ego Cia?a. Uczyni? to wroku 1340, jednak budowa ko?cio?a trwa?a a? do roku 1405, za? prace wyko?czeniowe jeszcze d?u?ej.

: , , ?, ?, ?, ?, ?, ?, ??, ??,