˝ţßţ­ ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ?

─ţýÓ°Ý   | ├ÓŰň­ň  | ˝ţßţ­ | 501

˝ţßţ­  ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ? ?

Latinsk? n?zev m?sta Mediolanum, zán?ho? se odvozuje n?zev Milano, je patrn? keltsk?ho p?vodu a znamenal äm?sto uprost?ed rovinyô. Od p?t?ho stolet? p?. n. l. zde bylo s?dli?t? keltsk?ch Insubr?, kter? roku 222áp?. n. l. dobyli ??man?. Pak bylo m?sto n?kolikr?t dobyto a poni?eno vá6.ástolet? barbarsk?mi kmeny Langobard? (odtud n?zev provincie Lombardie) a vá8.ástolet? fransk?m c?sa?em Karlem Velik?m. Do seznamu dobyvatel? a plenitel? se za?adily iádru?iny ?esk?ho kn??ete Vladislava II., kter? vároce 1162ázdatn? pom?haly váni?en? vojsk?m c?sa?e Fridricha I. (Barbarossy). Jeliko? se ?e?t? v?le?n?ci vyznamenali odvahou a krutost?, jak neopomenul zd?raznit mnich Dalimil ve sv? kronice, vyslou?il si Vladislav II. titul ?esk?ho kr?le. Bylo tomu ji? podruh? vá?esk? historii (oástolet? d??ve Vratislav II.), ale op?t to nebyl titul d?di?n?.

Nemohu se nezm?nit iáoátom, ?e Milano je veletr?n?m m?stem. Veletr?n? are?l, kter? byl vlastn? c?lem m? cesty do Mil?na, se nach?z? na severn?m p?edm?st? Rho-Pero. V?stavi?t? je nov?j?? a modern?j?? ne? brn?nsk?. Je tu osm velk?ch pavilon?, ka?d? zánich je rozd?len na dv? a? ?ty?i ??sti a celkov? kryt? v?stavn? plocha je asi 350átis?c m2. Pavilony jsou váproveden? kov a sklo. Jejich rozlo?en? vá?ad? vedle sebe, umo??uje propojen? jedinou spojovac? krytou halou. Cel? are?l lze proj?t äsuchou nohouô, ale p?i de?ti je nutno vyhnout se kalu??m, tvo??c?ch se vám?stech net?snosti st?echy haly. Vánev?hod? jsou ku??ci, pro n?? tu nen? zast?e?en? m?sto p?ed pavilony a musej? venku, odd?vaj?ce se sv? v??ni, potupn? moknout p?ed pran??uj?c?mi pohledy za sklem schovan?ch neku??k?.

Je to jedna zánejzn?m?j??ch a nejv?t??ch uk?zek gotick? architektury na sv?t?. Skl?d? se záp?ti lod?, kter? podp?r? 52ásloup?. Nejvy???m bodem katedr?ly je centr?ln? v?? (106ám) sápozlacenou sochou Madony (neboli Panny Marie) zá18.ástolet?, kter? je nyn?j??m symbolem Milana.

ĎňŃŔ: ˝ţßţ­, , ?, ?, ??, ?, ??, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ???, ?, ?, ?, ??, ?, ?, ?,