? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

| | | 1531

  ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

T?n trong r?ng s?u hi?m tr? thu?c mi?n t?y Th?i Lan, n?i d?ng s?ng Kwai ch?y quanh co, c?c tu s? Ph?t Gi?o t?i chu? Wat Pa Luang Bua ?ang b?t ??u m?t ng?y m?i.

C?c nh? s? b?t ??u bu?i kh?t th?c t?i c?c ng?i l?ng l?n c?n nh? m?i thi?n vi?n kh?c, nh?ng trong ch?a th? c?c b?a ?n ?i?m t?m v? nh?ng ng??i c?u nguy?n th? ho?n to?n kh?c h?n, v? s? nh? s? trong ch?a s?ng chung c?ng v?i nh?ng con th? hoang d? nguy hi?m nh?t tr?n th? gi?i.

Kh?ch du l?ch quen g?i t?n ng?i ch?a l? Ch?a C?p, v? th?u d?t h?ng lo?t c?u chuy?n huy?n b?. Theo Ph??ng Tr??ng Pra-Acham Phusit, m?t con c?p con b? b? r?i ?? ???c ?em b? tr??c s?n ch?a nhi?u n?m v? tr??c.

Ph??ng Tr??ng Tr? tr? ?? ch?m s?c cho ch? c?p con, v? mi?ng truy?n mi?ng, nhi?u ng??i ?? mang nh?ng con c?p con b?nh ho?n v? m? c?i ?em ??n b? t?i c?ng ch?a. Chuy?n g? x?y ra c?ng s? x?y ra, nh?ng con c?p d?u ti?n ?? sanh s?n h?ng lo?t ch? c?p kh?c, ??n nay tu vi?n ?? c? 34 con c?p hi?n s?ng t?i ch?a.

Ph?t Ph?p v?n tin t??ng v?o s? t?i sanh v? v? tr? tr? l?u ng?y c?m th?y b?y c?p tr? th?nh gia ??nh c?a thi?n vi?n. Ph??ng Tr??ng n?i v?i ??i ABC r?ng:T?i lu?n lu?n ngh? r?ng nh?ng ch? c?p d? th?ong n?y l? li?n h? h? h?ng v?i c?c nh? s? trong chu? ch?ng h?n l?: Con trai, Con g?i, Cha v? m? t? nhi?u ki?p tr??c.

Ph?t Ph?p lu?n tin r?ng nh?ng lo?i ??ng v?t nh? v?y c?ng kh?ng kh?c l?m so v?i con ng??i, c?ng nh?y c?m v? hi?u bi?t n?u ch?nh ta bi?t d?y d? ch?ng n?.

V? s? tr? tr? gi?ng d?y: C?m gi?c c?a nh?ng con c?p v? lo?i ng??i gi?ng nhau, c? hai ??u bi?t gi?n d?, bi?t ??i b?ng, v? bi?t m?t m?i.

V? ph??ng tr??ng ?? d?ng s? hi?u bi?t n?y ?? nu?i n?ng v? thu?n ph?c nh?ng con c?p nhi?t ??i thu?c lo?i d? nh?t tr?n th? gi?i v? bi?n ng?i Ch?a C?p nh? b? tr? th?nh n?i th?c h?nh t? bi Ph?t ph?p cho h?.

M?i bu?i chi?u, kho?ng 1,000 kh?ch du l?ch t? m?i n?i tr?n th? gi?i ??n tham quan c?c con c?p thu?n ho? n?y t?i Ch?a C?p. V? nh?ng g? kh?ch du l?ch ???c tr?ng th?y kh?ng gi?ng b?t c? c?c s? th? Hoa K?. Ch?a C?p kh?ng nh?t kho? c?c con c?p, c?c du kh?ch c? th? cung c?p th?c ?n t?n tay v? ngay c? gi? nh?ng c?i ??u c?a c?c ch? c?p ?? ch?p h?nh l?u ni?m.

Ph??ng Tr??ng Ch?a C?p ?? thu? h?n 50 ng??i ?? gi?p ?? ch?m s?c cho ??i gia ??nh c?p ng?y c?ng ??ng ??c, c?ng nh? gi?p ?? nh?ng c?ng vi?c c?n thi?t khi c? du kh?ch ??n th?m. C? Magarita Steinhardt l?n ??u ??n thi?n vi?n t? Nga 7 n?m v? tr??c, v? hi?n nay l? m?t trong nh?ng ng??i ??ng ??u cai qu?n ch?m s?c c?c con c?p n?y.

Theo l?i c? Magarita th? tr??c ?? c? c? nghe v?i ng??i ??n r?ng c? m?t thi?n vi?n, n?i m? kh?ch du l?ch c? th? ??n v? nh?n c?c con c?p ch?a s?n l?m, v? v?y c? ?? ??n ??ng l?c c? nh?ng b?y c?p con m?i sinh. C? th?t s? y?u th?ch b?y th? d? ??ng y?u n?y, v? ?? xin ph?p nh? s? tr? tr? ???c ? l?i thi?n vi?n ?? ch?m s?c cho nh?ng ch? c?p con n?y.

Ph?n l?n c?c nh?n vi?n ch?m s?c c?c ch? c?p c? r?t ?t kinh nghi?m ch?m s?c, v? th? ??i khi thi?n vi?n ph?i m?i nh?ng chuy?n gia ??c bi?t v? th? v?t ??n h??ng d?n th?m trong nh?ng tr??ng h?p ??c bi?t, ngo?i ra nh?ng c?ng vi?c ch?m s?c h?ng ng?y ??u do c?c nh? s? v? nh?n vi?n ? ch?a ch?m s?c. Khi c?c ch? c?p b? b?nh th? c?c b?c s? th? y ???c m?i ??n ?? ch?a tr?.

Kh?ch du l?ch ??n th?m Ch?a C?p tr? m?t s? ti?n l? ph? kh? l?n 15 dollar m? ?? v?o coi, v? 50 dollar cho m?i b?c h?nh ch?p con c?p thu g?n trong l?ng du kh?ch.

Thi?n vi?n d?ng s? ti?n n?y ?? ch?m s?c b?y c?p, m?i con ?n kho?ng 6 k? r??i th?t m?i ng?y v? c?ng tr?nh x?y d?ng m?t ??o c?p, nh?m t?o ?i?u ki?n tho?i m?i cho c?c ch? h? con s?ng.

Ph?n l?n du kh?ch ??u t? ra h?i l?ng v?i s? ti?n h? b? ra ?? ???c t?n tay ch?m s?c v? n?ng niu c?c ch? c?p,. Tuy nhi?n nhi?u ng??i kh?c th? c? v? nghi ng? v? kh? n?ng qu? ngoan ngo?n c?a c?c ch? c?p, theo l?i anh Pete , kh?ch du l?ch t? ?c Ch?u th? nh?ng con h? n?y qu? thu?n ph?c v? ng? l?n ra, n?n anh ngh? ng? r?ng c?c ch? c?p ?? b? thu?c m? tr??c khi kh?ch du l?ch th?m vi?ng.

C? Steinhardt ?? ph?n b?c m?t c?ch m?nh m?: n?u c?c m?nh th? b? thu?c m?, th? sau khi ch?ng t?nh d?y , ch?ng s? tr? n?n ?i?n cu?ng v? s? t?n c?ng b?t c? v?t g? c? th? di chuy?n.

Robyn Shelby, sinh vi?n lu?t khoa t? California ?? l?m t?nh nguy?n vi?n ch?m s?c cho c?c ch? c?p 7 th?ng, ?? ph?t bi?u v?i ??i ABC r?ng C? ta kh?ng h? th?y b?t c? c?c tri?u tr?ng b? m? thu?c, ho?c ??i x? l? th??ng v?i m?y ch? c?p.

C?c m?nh h? th?t s? vui v? hi?n l?nh v? th?n m?t v?i m?i ng??i chung quanh.

Ngo?i ra c?c ph?ng vi?n ??i ABC ?? ? l?i 3 ng?y t?i Ch?a C?p ?? quan s?t v? ?i?u tra, nh?ng tuy?t nhi?n kh?ng t?m th?y ch?ng c? n?o c?c ch? c?p b? ??nh thu?c m? ho?c ??i x? kh?ng t?t.

C? Steinhardt c?n n?i th?m: thi?n vi?n ch?ng c? g? m? d?u gi?m, n?u ai mu?n ?i?u tra ho?c nghi ng? b?t c? ?i?u g?, th? c? th? ??n Ch?a C?p ?? quay phim, nghi?n c?u.

Tuy nhi?n ph??ng tr??ng kh? c?c k? c?n th?n , h?u ?? ph?ng m?i tai bi?n x?y ra khi c?c ch? c?p n?y ??n g?n c?c du kh?ch, cho ??n nay th? ch?a c? m?t s? c? ??ng ti?c n?o x?y ra.

?? ?? ph?ng nh?ng ch? c?p c? th? c?n ng??i, Thi?n vi?n b?t ??u ch?ong tr?nh thu?n ho? c?c ch? c?p con t? l?c m?i 3 tu?n tu?i v? cho s?ng v?i ng??i, thay v? s?ng g?n c?c con c?p m?.

M?c ti?u l?u d?i c?a thi?n vi?n l? t?m m?t m?nh ??t th?ch h?p ?? th? nh?ng con c?p con t??ng lai tr? l?i ??i s?ng hoang d? v? sau ?? s? ti?p t?c d?y con c?p kh?c thu?n ho?, d? r?ng theo khoa h?c th? c?c con c?p khi b? thu?n ho? t? nh? th? kh? m? t?n t?i n?i hoang d? r?ng s?u v? m?t kh? n?ng ?? kh?ng, tuy nhi?n c?c nh? s? Ch?a C?p n?i r?ng h? s? c? k? ho?ch ??c bi?t.

Tuy nhi?n kh?ng ph?i b?t c? ai tin t??ng v?o ?i?u n?y, Edwin, ng??i s?ng l?p ra h?i th? r?ng hoang d? th?n thi?n t?i Th?i Lan qu? quy?t r?ng k? ho?ch c?a thi?n vi?n l? chuy?n kh?ng bao gi? th?c hi?n ???c.

Wiek n?i v?i ??i ABC: ph??ng ?n c?a thi?n vi?n s? kh?ng bao gi? c? k?t qu?, Ch?a C?p n?i cho c?ng c?ng ch? l? m?t s? th? kh?ng h?n kh?ng k?m.

Hi?n nay c? nhi?u b?n c?i tranh lu?n t?t c?ng nh? x?u v? c?ch nu?i c?c ch? c?p con c?a c?c nh? s?, tuy nhi?n theo tr? tr?Ch?a C?p th? nh? m?t c?u Ph?t ng?n ?? d?y: N?u ch?ng ta ?? t?m ra con ???ng ??ng ??n t?nh th?c, ch?ng ta c? vi?c th?ng b??c m? ?i, kh?ng quan t?m g? t?i d? lu?n th? gian xung quanh.

: , , ?, ??, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,