? ? ? ? ? ? ? ?

| | | 2947

  ? ? ? ? ? ? ? ?

W 1964 roku zosta? otwarty bahaicki dom modlitwy w Langenheim ko?o Frankfurtu nad Mennem. W por?wnaniu z innymi domami modlitwy ten w Langenheim wydaje si? nawi?zywa?, poprzez zastosowanie betonowych ?eber konstrukcyjnych i prostych linii, do filozofii Bauhausu. Architekt Teuto Rocholl zaprojektowa? 28 metrow? kopu?? o ?rednicy 25 m o 27 ?ebrowym szkielecie wykonanym z ?elbetu. Pomi?dzy ?ebrami wyst?puje 570 otwor?w okiennych w kszta?cie rombu, co nadaje kopule optycznej lekko?ci. Dzi?ki otworom mo?liwa jest gra ?wiat?a i cienia we wn?trzu- zar?wno ?wiat?a dziennego wpadaj?cego przez otwory do ?rodka jak i w nocy poprzez o?wietlenie ?wi?tyni od wewn?trz ?wiat?o s?czy si? przez otwory podkre?laj?c a?urowo?? ?cian budowli. W 1987 r. budowla zosta?a wyznaczona przez w?adze samorz?dowe Hesji jako pomnik kultury.

: , , ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?,