храм  ?? ? ?? ? ? ?

Домашняя | Галерея | храм | 2987

храм  ?? ? ?? ? ? ?

Pirmdiena un otrdiena nav piem?rots laiks da??du ar ?pa?umiem un komerci?laj?m darb?b?m saist?tu dar?jumu k?rto?anai, k? ar? nav ieteicams p?rv?kties. ?is ir ?stais br?dis pabeigt ies?ktos darbus un savest k?rt?b? pap?rus. Vari satikt sen neredz?tu cilv?ku, ar kuru tevi saist?s k?ds notikums no pag?tnes. Ar jaunajiem biznesa kol??iem esi diplom?tisks un apdom?gs savos izteikumos, uzmanies no p?r?k lielas atkl?t?bas. Attiec?b?s ar otru pus?ti vald?s j?tu uzpl?di, kaisl?bas sit?s augstu vilni.

Toma?s Fabin? nav tikai gar?dznieks. Vi?? 10 gadus nostr?d?jis par ?urn?listu telev?zij?, sarakst?jis vair?kas gr?matas. Run?jot par hobijiem vi?? atzin?s, ka aizraujas ar sportu, ?pa?i ar futbolu.

Tik?an?s nosl?gum? Domes priek?s?d?t?ja Toma?am Fabin? uzd?vin?ja Daugavpils suven?ru mon?tu ar Bazn?ckalna att?lu un Latgales m?la sve?turi.

Теги: храм, , ??, ?, ??, ?, ?, ?,